ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до державного професійно-технічного навчального закладу «Західно-Донбаський професійний ліцей» на 2020 рік

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому учнів до Західно-Донбаського професійного ліцею у 2020 році розроблені на основі:

- Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 823/23355;

- Положення про ПТНЗ, затвердженого Постановою КМУ від 05.08.1988 р. № 1240;

- Статуту Західно-Донбаського професійного ліцею, який зареєстровано виконавчим комітетом Павлоградської міської ради 11.06.2018р. Статут прийнято на загальних зборах колективу 03.04.2018р., затверджений наказом МОіНУ від 18.05.2018р. № 501

- Безстрокової ліцензії Західно-Донбаського професійного ліцею, наказ МОН України від 31.03.2017 № 63-л.;

- Свідоцтва про атестацію Західно-Донбаського професійного ліцею від 16.10.2015р. серія РД № 040479;

1.2. До Західно-Донбаського професійного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. 

Прийом на навчання громадян України здійснюється до професійних (професійно-технічних) закладів освіти, які мають ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації.

1.3. Громадяни України мають рівні права та здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей та нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядів і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України про право на освіту.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Західно-Донбаського професійного ліцею здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок  видатків з обласного та Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансферів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального та/або державного замовлення у професійних (професійно-технічних) закладах освіти державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад регіональне та/або державне замовлення, а також професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Західно-Донбаського професійного ліцею здійснює приймальна  комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Західно-Донбаського професійного ліцею, наказом № 277 від 13.11.2019 р. визначено та затверджено персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Західно-Донбаського професійного ліцею у 2020 році розробляють відповідно до законодавства України, в тому числі Типових правил, та затверджуються керівником Західно-Донбаського професійного ліцею за погодженням з Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

 2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Західно-Донбаського професійного ліцею;

- оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому Західно-Донбаського професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, офіційний сайт навчального закладу http://www.zdpl.at.ua та обумовлюють наступну інформацію:

2.5.1 Перелік професій, спеціальностей та спеціалізації за ними згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- планові обсяги прийому;

- освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників;

- строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

- форми та ступневість навчання;

2.5.2. Обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізації за віком вступників, статтю та медичними показниками здійснюється відповідно до наказу МОЗ від 21. 05. 2007р. № 246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований в міністерстві юстиції України 23 липня 2007р. № 846/1413, та Державних стандартів професійно-технічної освіти та відповідні професії;

2.5.3. Прийом до Західно-Донбаського професійного ліцею проводиться шляхом вступних випробувань (тестування з предметів математика, фізика, хімія), (українська мова – диктант) затверджених на методичній раді з питань роботи приймальної комісії, витяг з протоколу № 1 від 20.10. 2019 р.

2.5.4. Вступні випробування проводяться згідно розкладу, затвердженого наказом директора Західно-Донбаського професійного ліцею № 276 від 13.11.2019 р.

2.5.5. У разі однакового конкурсного балу втупників перевага при зарахуванні надається відповідно дати подачі документів: свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестат про повну загальну середню освіту.

2.5.6. Оскарження результатів вступних випробувань розглядається апеляційною комісією у триденний термін після оголошення поданої  відповідної заяви на ім’я голови приймальної комісії. Висновки комісією є остаточними. Склад апеляційної комісії затверджений наказом дирекора Західно - Донбаського професійного ліцею № 276 від 13.11. 2019 р.

2.5.7. Приймальна комісія працює за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська буд.571, відповідно до наказу № 276 від 13.11. 2019 р.

2.5.8. Порядок проходження медичного огляду вступників до Західно-Донбаського професійного ліцею – вступники за усіма фахами підготовки потребують обов’язкового професійного медичного огляду за місцем проживання.

2.5.9. Західно-Донбаський професійний ліцей має гуртожиток на 240 місць. Поселення у гуртожиток відбувається 30 серпня на підставі укладеного типового договору між Західно-Донбаським професійним ліцеєм в особі директора Степаненко В. Д., з одного боку та учнем і батьками, з іншого боку;

 2.6. Прийом документів вступників до Західно-Донбаського професійного ліцею починається 01 червня 2020 року і завершується не раніше, ніж за 5 днів до початку навчальних занять. Навчальний рік у Західно-Донбаському професійному ліцеї починається 01 вересня 2020 року відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Західно-Донбаського професійного ліцею, із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання, та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним та/або державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

- медичну довідку за формою, встановленою чинним законодавством (Наказ МОЗ України від 14.02.2012 р. № 110 «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок (Форма № 086/О))»;

- довідка про щеплення ф-063-0;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (або картку платника податків);

- 8 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- копії документів, що надають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України з 14 років відповідно до ст.2 ЗУ № 5492-VI, ЗУ № 1474-VIII від 14.07.2016., закону ВР № 32224), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу») або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та наказу МОН України № 559 від 17.05.2013р. для обробки персональних даних та внесення їх до Єдиної державної електронної бази з питань освіти);

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до Західно-Донбаського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

         - за результатами вступних випробувань

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок  (тестування) відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну-технічну освіту», наказ МОН№ 688 від 06.06.2014 "Про завтредження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів", протоколу засідання методичної ради № 1 від 22.10.2019 р.

4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються до Західно-Донбаського професійного ліцею поза конкурсом:

         - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

         - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

         - діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

         - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

         - особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

          - діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 р. № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

         - діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані таким, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

         - особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Постанова КМУ № 975 від 23.11. 2016);

          - діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Постанова КМУ № 975 від 23.11. 2016);

- діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (Постанова КМУ № 975 від 23.11. 2016);

         - діти, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (Постанова КМУ № 975 від 23.11. 2016);

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

         - випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

         випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

         - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

         - особи, які вступають до професійно-технічного професійного закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, що рекомендовані до зарахування на навчання до Західно-Донбаського професійного ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідно заяву на ім’я голови приймальної комісії Західно-Донбаського професійного ліцею.

5.5. Зарахування до Західно-Донбаського професійного ліцею здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Західно-Донбаського професійного ліцею можу супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Західно-Донбаського професійного ліцею на навчання за рахунок видатків з місцевого і Державного бюджету України про оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіональних та/або державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального та/або державного замовлення.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Західно-Донбаського професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, які отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

При невиконанні регіонального та/або державного замовлення з окремих професій (спеціальностей) Західно-Донбаський професійний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до Західно-Донбаського професійного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань зберігаються протягом одного року, а потім знищується про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до Західно-Донбаського професійного ліцею у 2020 році здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти в межах делегованих повноважень.

Додаток 1

Персональний склад приймальної комісії Західно-Донбаського професійного ліцею

Голова приймальної комісії: Степаненко В.Д. - директор 

Заступник голови приймальної комісії: Музиченко О.М. - заступник директора з навчально-виробничої роботи

Відповідальний секретар приймальної комісії: Слончак Т.О. - майстер виробничого навчання

Члени приймальної комісії:

Ковач О.В. - заступник директора з навчально-виховної роботи

Костенко Н.Ф. - старший майстер

Кривсун В.М. - заступник директора з навчальної роботи

Ткачук Г.С.- медичний працівник

Порядок роботи приймальної комісії Західно-Донбаського професійного ліцею

Дні тижня Часи роботи Перерва
Понеділок 8.00 - 17.00 12.00 - 13.00
Вівторок  8.00 - 17.00 12.00 - 13.00
Середа 8.00 - 17.00 12.00 - 13.00
Четвер 8.00 - 17.00 12.00 - 13.00
П'ятниця 8.00 - 17.00 12.00 - 13.00
Субота ВИХІДНИЙ
Неділя ВИХІДНИЙ