МЕТОДИЧНИЙ ІНФОРМАТОР

«НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ В САМООСВІТІ»
            Сучасна педагогіка має потребу у висококваліфікованих спеціалістах, які здатні творчо підходити до організації навчально-виховного процесу та досягати високих якісних результатів.
            Удосконалення рівня професійної компетентності – один з основних напрямків реформування системи освіти. Головні нормативно – правові документи Міністерства освіти свідчать:
-          «Педагогічні та науково - педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру» (Закон України «Про освіту»).
-          «Підготовка педагогічних і науково – педагогічних працівників, їх професійне вдосконалення – важлива умова модернізації освіти» (Національна доктрина розвитку освіти).
            Метою проекту НМЦ ПТО «Самоосвіта як форма неперервного підвищення кваліфікації та професійної компетентності в діяльності педагога» є створення системи самоосвітньої діяльності, зорієнтованої на досягнення якісних кінцевих результатів, системне удосконалення та підвищення рівня професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання.
            Самоосвітня діяльність педагога розглядається (по Н.В. Бухловій) як сукупність декількох «само-»:
- самооцінка (вміння оцінювати свої можливості);
- самооблік (вміння брати до уваги наявність своїх якостей);
- самовизначення (усвідомлення своїх інтересів);
- самоорганізація (вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце і діяльність);
- самореалізація (реалізація своїх можливостей);
- самокритичність (вміння критично оцінювати переваги та недоліки власної роботи);
- самоконтроль (здатність контролювати власну роботу);
- саморозвиток (результат самоосвіти).
            Виходячи з єдиної педагогічної проблеми ліцею: «Організація роботи педагогічного колективу над формуванням в учнів професійних, навчальних та інших життєво необхідних компетентностей на основі творчого використання передового педагогічного досвіду» основними завданнями участі викладачів та майстрів виробничого навчання ліцею в проекті є:
1.      Виявлення особистісного рівня професійної компетентності на підставі самодіагностики.
2.      Раціональне планування самоосвітньої діяльності.
3.      Досконала організація самоосвіти та участь у різноманітних формах методичної роботи.
4.      Проведення моніторингу професійного зростання.
5.      Узагальнення досвіду роботи (створення портфоліо) за обраною методичною проблемою.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для створення презентації досвіду роботи викладача (майстра виробничого навчання)
«МОЄ ПОРТФОЛІО З САМООСВІТИ»
       Алгоритм створення портфоліо в електронному вигляді:
       Тематичні папки:
1. Загальні відомості про викладача (майстра в/н)
   ПІБ, рік народження, освіта, який навчальний заклад і коли закінчив, спеціальність, стаж роботи, який предмет викладає, класне керівництво, завідуванням кабінетом (майстернею), інформація про нагороди і заохочення, інші документи на розсуд викладача (майстра в/н).
  Методична проблема над якою працюєте.
2. Вивчення психолого – педагогічної та методичної літератури з обраної проблеми
   Опрацьована література з методичної проблеми (педагогічна преса, фахові педагогічні журнали, педагогічні Інтернет - видання).
3. Розробка програмно – методичного забезпечення
Впровадження в практику роботи нових педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду з проблеми.
4. Оволодіння новими інформаційно – комунікаційними технологіями
   Оволодіння програмою «Інтел», розробка тестових завдань для контролю знань, створення дидактичних матеріалів, розробок уроків та презентацій до них, методичних розробок.
5. Участь в роботі методичної комісії
   Проведення відкритого уроку. Виступи на засіданнях педагогічної ради, на конференціях, педагогічних читаннях, на засіданнях методичної комісії.
   Проведення позакласних заходів, сценарії та презентації до них.
   Участь в конкурсах та олімпіадах.
6. Самоузагальнення досвіду роботи над методичною проблемою
   Анкетування, самоаналіз. Зрізи знань учнів на початку і в кінці проекту.
   Представлення досвіду роботи з проблеми.
   Створення презентації «Моє портфоліо самоосвіти».