Управління Західно-Донбаським професійним ліцеєм здійснюється за схемою, якою охоплені всі служби ліцею. Структуру управління узгоджено зі штатним розписом.

     Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється відповідно до плану роботи ліцею, який затверджується щорічно на серпневому засіданні педагогічної ради. План роботи змістовний, враховує всі вимоги та рекомендації Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, навчально-методичного центру в Дніпропетровській області  та дозволяє реалізувати зміст освіти на достатньому кваліфікаційному рівні, у відповідності до державних стандартів професійно-технічної освіти та загальноосвітньої підготовки.

     На початку календарного року обов’язково проводяться загальні збори колективу, на яких заслуховується звіт керівника, розглядається концепція розвитку навчального закладу, умов виконання колективного договору та вносяться (при необхідності)  доповнення до «Колективної угоди».

З метою забезпечення відповідного рівня управління навчальним закладом розподілені обов'язки з організації роботи і контролю між директором, його заступниками, методистом, старшим майстром та керівниками інших ланок педагогічної та господарчої діяльності Західно-Донбаського професійного ліцею. При розподілі обов'язків врахована професійна придатність та особисті якості працівників.

Степаненко В.Д

- директор ліцею

 

Музиченко О.М.

 

- заступник директора з навчально-виробничої роботи

 

Кривсун В.М.

 

- заступник директора з навчальної роботи

 

Ковач О.В.

 

- заступник директора з навчально-виховної роботи

 

Костенко Н.Ф.

 

- старший майстер

 

Гончар Є.А.

 

- методист

 

     Накази по ліцею видаються відповідно до чинної номенклатури справ і мають певну систему. Зміст наказів свідчить про їх актуальність і реальність виконання.

Освітній процес та ведення всіх нормативно-розпорядчих документів ведеться відповідно до чинного законадавства державною (українською) мовою

     В установленому порядку здійснюється реєстрація нормативно-розпорядчих документів в галузі освіти (книги реєстрації вхідної та вихідної документації), термін їх виконання і контроль здійснює відповідальна особа (секретар директора).

Контроль за виконанням плану роботи, рішень педагогічних нарад, виконанням посадових обов'язків здійснює директор.

Система внутрішнього контролю направлена на вивчення навчально-виховного процесу, аналізу  досягнутих результатів,  для визначення завдань на майбутнє. За результатами внутрішнього контролю проводяться педагогічні наради, інструктивно-методичні наради, наради при директорі, засідання методичних комісій, індивідуальні бесіди з педагогічними працівниками, видаються накази. Внутрішній контроль являє собою систему спостережень і перевірок, які дозволяють встановити відповідність рівня навчально-виховного процесу державним вимогам в світі виконання законів України  "Про освіту ", "Про професійно - технічну освіту". 

     Керівництвом та педагогічними працівниками здійснюється поточний і вихідний контроль рівня знань, умінь та навичок здобувачів освіти, а також їх кваліфікаційна атестація. Поточний контроль в ліцеї передбачає поурочне оцінювання, контрольні та самостійні роботи, форми  проведення яких викладачі обирають самостійно. Він проводиться у вигляді усного або письмового опитування, тематичного тестування, творчих завдань, самостійних занять тощо. Проміжним контролем передбачені семестрові заліки, індивідуальні творчі завдання, кваліфікаційні іспити та поетапна атестація. Вихідним контролем в ліцеї передбачено виконання кваліфікаційної пробної роботи, захист дипломної або творчої роботи, складання державних кваліфікаційних іспитів. Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів здійснюється через директорські контрольні роботи, які проводяться два рази на рік,  періодичні зрізи знань,  пробні кваліфікаційні роботи, потемні, проміжні атестації та семестрові атестації, олімпіади.

     Вивчення відповідності проведення уроків сучасним вимогам здійснюється через відвідування уроків адміністрацією ліцею, головами методичних комісій, методистом, старшим майстром. Відвідування уроків адміністрацією здійснюється за графіком. Недоліки обговорюються  на засіданнях методичних комісій, а досвід кращих викладачів та майстрів виробничого навчання  за результатами відвідування  поширюється для всіх колег. Двічі на рік адміністрацією ліцею проводиться моніторинг роботи педагогічних працівників.

Робота щодо контролю здійснюється планомірно, на основі плану роботи ліцею. За цим планом  двічі на місяць складається план-графiк, де вказані заходи, мета їх проведення, учасники проведення та виконавці, форма звітності та термін виконання.

     Перевірка журналу педагогічних нарад свідчить, що питання контролю стану навчально-виховного процесу постійно розглядаються на них. Питання, що потребують колективного аналізу та вирішення, розглядаються на засіданнях методичних комiсiй.

     Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється відповідно до плану роботи ліцею, який затверджується щорічно на серпневому засіданні педагогічної ради. План роботи змістовний, враховує всі вимоги та рекомендації Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, навчально-методичного центру в Дніпропетровській області  та дозволяє реалізувати зміст освіти на достатньому кваліфікаційному рівні, у відповідності до державних стандартів професійно-технічної освіти та загальноосвітньої підготовки.