ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ:
1.    Підвищення загального рівня професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання.
2.    Виявлення та презентація нових підходів в роботі творчих педагогів.
3.    Педагогічне рекламування ефективних форм самоосвіти.
4.    Моделювання особистого перспективного досвіду роботи.
5.    Вивчення досвіду використання засобів ІКТ в самоосвіті викладачів та майстрів виробничого навчання.
6.    Підвищення професійної кваліфікації педагогів в між атестаційний період та якості освіти в ліцеї.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
АНАЛІЗ ДІАГНОСТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ З ПИТАНЬ
«САМОАНАЛІЗ УТРУДНЕНЬ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
 
МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ
 
МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ
СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
 
МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ
ПРИРОДНИЧО – МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
 
МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ
 
МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОБУТУ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо створення електронного портфоліо педагогічного працівника з самоосвіти
 
ПОРТФОЛІО – це спосіб фіксації, накопичення і оцінювання діяльності педагога, який допомагає йому презентувати свої досягнення, напрями діяльності, систематизувати накопичений досвід.
ПОРТФОЛІО педпрацівника слугує підставою для участі в різних конкурсах, атестації на кваліфікаційну категорію, є механізмом його соціокомунікативної компетентності.
ПОРТФОЛІО ґрунтується на принципах гласності, демократичності, відкритості, системності та достовірності.
 
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЕЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛІО
 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:
* наявність змісту
* наявність пояснювальної записки – мета створення портфоліо та педагогічне кредо
* сторінки формату А4, шрифт 12 пт, міжрядковий інтервал 1,5
* кожен окремий матеріал, крім матеріалів І розділу, має датуватись
* структурована та формалізована інформація у вигляді таблиць, графіків, схем  не потребує додаткових пояснень
 
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИКЛАДАЧА
(МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ)
1.      Форма – візитна картка, можливо у вигляді презентації.
2.      Титульний аркуш «Моя самоосвіта»  (повна назва навчального закладу, фото автора у правому верхньому куті, П.І.Б. педагога).
3.      Зміст (перелік розділів з позначенням сторінок) портфоліо.
4.      Пояснювальна записка – вступ або мета створення та педагогічне кредо (висвітлення своєї професійної позиції з основними цінностями, що визначають ставлення до учнів та цитати і думки, уривки з документів, що близькі педагогу).
5.      Освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність та кваліфікація за дипломом), трудовий і педагогічний стаж, стаж роботи в ЗДПЛ, кваліфікаційна категорія, предмет, який викладає, факультативи, гуртки.
6.      Проблемна тема самоосвіти, мета, очікуваний результат.
7.      Підвищення кваліфікації за останні 5 років: рік, місяць, назва установи, де відбувались курси, проблема навчання, тема випускної роботи (якщо була).
8.      Почесні звання, перелік нагород і заохочень за останні 5 років.
9.      Результати особистої участі в конференціях, конкурсах тощо.
10.  Результати участі учнів в олімпіадах, змаганнях, конкурсах тощо.
11.  Інші відомості за бажанням педпрацівника.
ІІ. ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНОЇ
ТА МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ОБРАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Опрацьована література з методичної проблеми
(педагогічна преса, фахові журнали, педагогічні Інтернет видання та ін.)
ІІІ. РОЗРОБКА ПРОГРАМНО – МЕТОДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ
1.      Список навчально – методичного забезпечення проблеми (методичні розробки уроків, розробка роздаткового матеріалу, наочності тощо), обґрунтування вибору педпрацівником комплекту навчально – методичної літератури.
2.      Впровадження в практику роботи нових педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду з проблеми.
3.      Матеріали з обґрунтуванням вибору педагогом у своїй роботі засобів педагогічної діагностики для оцінювання результатів роботи з обраної проблеми (матеріали з результатами освоєння учнями програми з предмету, рівня сформованості в них ключових компетенцій з предмета).
 
ІV.ОВОЛОДІННЯ НОВИМИ
 ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
1.      Розміщення методичних розробок уроків з використанням інформаційно – комунікаційних технологій (уроки з професійною спрямованість для загальноосвітніх предметів, інтегровані, бінарні уроки, інші нестандартні форми проведення уроків та презентації до них).
2.      Розміщення дидактичних матеріалів, тестових завдань для контролю знань учнів з використанням комп’ютерних технологій.
3.      Розміщення, при наявності, авторських програм, методичних посібників і т. п.
 
V. УЧАСТЬ В РОБОТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
1.      Методична розробка відкритого уроку.
2.      Виступи на засіданнях педагогічної ради, педагогічних читаннях, конференціях, засіданнях методичних комісій, обласних методичних заходах (текст виступів).
3.      Проведення позакласних заходів з предмету, виховних заходів (сценарії та презентації).
4.      Участь в конкурсах та олімпіадах (конкурсні та олімпіадні роботи).
 
VІ. САМОУЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ
 НАД МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ
1.      Анкетування, самоаналіз (4 анкети).
2.      Зріз знань учнів на початку і в кінці проекту: